என் இளவரசன்..


மகுடம் சூட்டப்பட்ட 

ராணி ஆகிறேன் 

உன் மடியில் 

நான் அமர்கயில்….


என் நிலை 

மறந்து, மயங்கி, 

கிரங்கி கிடக்கிறேன்

காற்றை கிளித்து 

பாயும் உன் வேகத்தில்..

                                              =   சுஜா சாம்.

                                        (புகைப்படம் = சாம்).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s